از کجا باید شروع کرد؟ - نفحات آسمانی
سفارش تبلیغ
صبا ویژناز کجا باید شروع کرد؟ - نفحات آسمانی

   

کسی که نه معرفت دارد و نه محبت و ایمان، کسی که در مقام عمل و اطاعت نیست

یرفرض از احکام برایش بگویی... فرار میکند

 و بر فرض بر او سخت گیری کنی و تحمیل نمایی... نفرت می آورد و عصیان و سرکشی نشان می دهد ...

استاد صفایینویسنده » نفحه نگار » ساعت 1:29 عصر روز چهارشنبه 91 اردیبهشت 27