مرا به قدر آب طلب نمیکنند... - نفحات آسمانی
سفارش تبلیغ
صبا ویژنمرا به قدر آب طلب نمیکنند... - نفحات آسمانی

   

مهدى جان،
شنیده ام که گفته اى، مرا به قدرآب هم طلب نمیکنند...
(چندساعتى آب نداشته باشیم،چه اتفاقى میفتد؟
زندگیمان میریزدبهم.
چندین سال است مهدى.عج نداریم چه اتفاقى افتاد؟
چرانیازى به امام خود نداریم؟نویسنده » نفحه نگار » ساعت 10:7 صبح روز جمعه 91 خرداد 12