روزت مبارک پدرم - نفحات آسمانی
سفارش تبلیغ
صبا ویژنروزت مبارک پدرم - نفحات آسمانی

   

دست مرا گرفتید تا یادتان بمانم

از روی خاک بردید تا اوج آسمانم

گفتند امام هر عصر، بابای مهربان است

روز پدر مبارک بابای مهربانمنویسنده » نفحه نگار » ساعت 2:35 عصر روز دوشنبه 91 خرداد 15