خدایا مرا ببخش - نفحات آسمانی
سفارش تبلیغ
صبا ویژنخدایا مرا ببخش - نفحات آسمانی

   

خدایا مرا ببخش

بخاطر درهایی که کوبیدم و خانه تو نبود

خدایا مرا ببخش که در کار خیر یا جا زدم یا جار زدم

شهید همتنویسنده » نفحه نگار » ساعت 6:12 عصر روز سه شنبه 91 تیر 6