سالگرد استاد علی صفایی حاری - نفحات آسمانی
سفارش تبلیغ
صبا ویژنسالگرد استاد علی صفایی حاری - نفحات آسمانی

   

مرگ او ابتداى رویشش بود وزمان نه تنهافراموشش نکردکه بذرى راکه کاشت بارور ساخت
13مین سالروزرحلت استادعلى صفایى حائرى(ع.ص)گرامینویسنده » نفحه نگار » ساعت 11:14 صبح روز جمعه 91 تیر 23