افزایش ظرفیت با قرآن - نفحات آسمانی
سفارش تبلیغ
صبا ویژنافزایش ظرفیت با قرآن - نفحات آسمانی

   

امام علی.ع: إفضل الذکر القرآن به تشرح الصدور و تستنیر السرائر 
بهترین ذکر قرآن است، 
قرآن شرح صدر میدهد و با آن درونها روشن مى گردد. نویسنده » نفحه نگار » ساعت 8:30 عصر روز یکشنبه 93 مرداد 26