دل مرنجان - نفحات آسمانی
سفارش تبلیغ
صبا ویژندل مرنجان - نفحات آسمانی

   

دل مرنجان که ز هر دل بخدا راهی هست 
هرکه راهیچ به کف نیست به دل آهی هست نویسنده » نفحه نگار » ساعت 6:10 عصر روز چهارشنبه 93 مرداد 29